216 - Fly Du Rouet

06:243 jaar geleden
216 - Fly Du Rouet - Kannan x Germino D'elle x Qredo de Paulstra - Fok.: Y Fardin, te St. Aubin de Terregatte - Ger.: Dekstation De Havikerwaard te De Steeg - Gegevens eigenaar t.b.v. KWPN (online) Salesroom: DEKSTATION DE HAVIKERWAARD, DE STEEG, tel. nr: 0313-631380, e-mailadres: info@havikerwaard.nl