588 - KINGSLEY TARPANIA

03:503 jaar geleden
588 - KINGSLEY TARPANIA - LORD LEATHERDALE x FURST ROMANCIER - A. P. G. DE LANGE, SWIFTERBANT - Gegevens eigenaar t.b.v. KWPN (online) Salesroom: A.P.G. DE LANGE, SWIFTERBANT, tel. nr: 0651196338, e-mailadres: tarpania@tiscali.nl